Ako často treba vetrať miestnosti? V ktorých miestnostiach sa musia použiť vzduchové filtre? Je potrebné prijať ďalšie opatrenia? Senseir vám pomôže pri zodpovedaní týchto otázok.

Hlavným cieľom riešenia Senseir je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia. Dosahovať sa bude zavedením senzoriky do interiérov s jednoznačným cieľom: zlepšiť kvalitu ovzdušia a znižíť tým možný prenos baktérií a vírusov v priestoroch interiérov.

Video

Ako to funguje?

English version

Senseir

Hlavné výhody

Kvalita ovzdušia sa bude monitorovať v reálnom čase pomocou inštalácie senzoriky na meranie kvality ovzdušia (vlhkosť, teplota, CO2, prašnosť, barometrický tlak, CO, radiácia a osvetlenie) a vyhodnocovania nameraných údajov na základe, ktorých budú zodpovedné osoby upozorňované na potrebu vyvetrania miestnosti alebo zavedenia ďalších opatrení.

Merania sa uskutočňujú pomocou zariadenia Airlyse100, ktoré spolu s analytickou platformou Sense.io dokážu uchovávať, vyhodnocovať a zobrazovať dáta v reálnom čase, či už priamo na displeji zariadenia Airlyse100 alebo v platforme Sense.io, ktorá je dostupná aj mobilnom zariadení alebo tablete.

Senseir

Monitorujte kvalitne

Riešenie Senseir umožňuje monitorovať kvalitu vzduchu pomocou presných senzorov integrovaných do jedného zariadenia v uzavretých miestnostiach ako sú napríklad kancelárie, triedy, nákupné centrá atď. v reálnom čase. Pokiaľ kvalita vzduchu prekročí normy stanovené WHO/EÚ, zariadenie vydá varovný akustický alebo optický signál. Všetky namerané dáta sa zároveň zbierajú do bezpečného úložiska a sú vizualizované v prehľadnej platforme, čo môže slúžiť ako štatistický podklad pre nastavenie rozhodovacích procesov vo vašej organizácií.

Zariadenie je vyrobené a vyvinuté v Slovenskej republike z recyklovateľných materiálov. Napájané sú pomocou solárnej energie a batérie, čo umožňuje vysokú mieru prispôsobiteľnosti a minimalizuje uhlíkovú stopu, vďaka čomu je naša výroba šetrná k životnému prostrediu.

Senseir

CERTIFIKOVANÝ

Naše zariadenia Airlyse100 prešli odbornými certifikáciami na EMC testy, CE európskym certifikátom o zhode, rôznymi STN certifikáciami, ktoré zahŕňajú presnosť meraní našich zariadení.

Naše certifikáty sú k dispozícií nižšie:

TEST REPORT No.: 220500318/EMC  Download Icon Images #301306 - Free Icons Library

SPRÁVA O POSÚDENÍ ZHODY č.220500318  Download Icon Images #301306 - Free Icons Library

Konzultované a odporúčané

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. je slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách.

Je zakladateľom súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (VŠZaSP), kde v rokoch 2002 – 2013 pôsobil aj ako rektor. Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2007 zriadilo na jeho podnet Národné referenčné centrum pre tropické choroby v Bratislave ako špecializované pracovisko Ústavu verejného zdravotníctva na VŠZaSP svätej Alžbety v Bratislave. Od 15. marca 2017 je opäť rektorom školy VŠZaSP a zároveň aj prednosta Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UN Bratislava. V ostatnom období pôsobil ako jeden z kľúčových odborníkov v Pandemickej komisií vlády SR pre boj proti ochoreniu Covidu-19.

MUDr. Viliam Bršiak, MPH – „Master of Public Health“ vedúci tímu PZS, je pracovný lekár s dĺžkou praxe viac ako 30 rokov. 4 roky pracoval na vedúcich pozíciách Okresnej hygienickej stanice Považská Bystrica, cez 10 rokov vo vedení RÚVZ Žilina. Od roku 2006 pôsobí ako vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby Pro Benefit s.r.o. Je odborníkom na výskum a hodnotenie neuropsychickej záťaže, fyzickej záťaže a ergonomických aspektov práce. Dvadsať rokov pôsobil ako súdny znalec v odbore medicína a farmácia so špecializáciou na pracovné lekárstvo. Ďalej sa zaujíma o problematiku civilizačných ochorení a možnosti ich prevencie.

Prečo je dôležité merať kvalitu ovzdušia?

Plocha ľudských pľúc má v priemere veľkosť tenisového ihriska. Na tejto ploche prebieha styk človeka s vonkajším prostredím. Parametre jednotlivých zložiek vzduchu ovplyvňujú ľudské zdravie. Množstvo kyslíka, oxidu uhličitého, chemických látok a prašivých častíc ovplyvňujú nielen zdravie ale aj výkonnosť. Preto je monitoring kvality ovzdušia veľmi dôležitý najmä vo vnútorných priestoroch, kde máme možnosti na jeho zlepšenie.

V čom vidíte najväčší prínos zariadenia Senseir v súvislosti s touto problematikou?

Toto zariadenie monitoruje horeuvedené zložky ovzdušia a zásadná je jeho schopnosť kontinuálneho merania. Spektrum merania faktorov je dostatočné na to, aby bola kvalita ovzdušia komplexne posúdená.

Aký vplyv môžu mať zhoršené parametre ovzdušia na ľudské zdravie?

Každý parameter ovzdušia ak prekročí, alebo nedosahuje doporučené hodnoty môže znižovať výkon a pri ďalšom zhoršovaní poškodzovať zdravie. Teplota, vlhkosť, množstvo CO2, prach alebo chemické látky. Každý z týchto faktorov môže spôsobovať ťažkosti. Čím viac faktorov je mimo doporučených hodnôt tým horšie sú následky.

Aké miesta resp. skupiny ľudí považujete za najrizikovejšie a je potrebné ich monitorovať?

Pochopiteľne najcitlivejšie vnímajú zmeny mikroklímy deti a dospievajúci najmä ak sa u nich vyskytujú ochorenia dýchacieho systému (napr. astma, dráždivý kašeľ), ale tiež ochorenia kardiovaskulárneho systému. Pokiaľ je v uzavretom priestore viac ľudí dlhšiu dobu, dochádza k zvýšeniu koncentrácie CO2 a teploty, ale aj metabolických produktov prostredníctvom dýchania. Monitoring sleduje potrebné parametre a umožňuje vybrať opatrenia na ich zlepšenie.

Môžete nám ako odborník navrhnúť podľa vašich skúseností, čo aplikovať v prípade zhoršených parametrov ovzdušia?

Možných opatrení je veľa. V budove alebo miestnosti je možné inštalovať celkovú klimatizáciu so strojovňou kde je možné regulovať teplotu, vlhkosť, prívod čerstvého vzduchu a filtre. Sú k dispozícii aj prenosné prístroje na reguláciu vnútornej mikroklímy. Majú rôzne funkcie a rôznu výkonnosť podľa objemu vzduchu v miestnosti. Aj intenzívne krátkodobé vetranie zlepšuje mikroklímu čo sa ihneď prejaví na monitore.

Nezáväzná objednávka

V prípade záujmu o jedno z riešení nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@sensesolutions.sk alebo vyplnením formulára nižšie.

Ďakujeme!